دفتر اسناد رسمی 1کهک

آدرس دفترخانه: 
کهک خیابان معلم روبروی شرکت فرش
شهرستان: 
تلفن: 
34224317
سردفتر: 
زهرا ارباب صادقی
دفتریار: 
حسین ارباب صادقی