محمدعلی ابوطالبی

شماره ملی: 
۱۰۹۰۹۸۷۱۹۶
دفتر اسناد رسمی: 
سمت در دفترخانه: 
سردفتر
شماره تلفن همراه: 
۰۹۱۲۲۵۳۶۲۹۹