دفتر اسناد رسمی 10 قم

آدرس دفترخانه: 
قم ، بلوار الغدیر ، قبل از ورودی اصلی شهرک قدس ، روبروی فروشگاه اتکا
شهرستان: 
تلفن: 
32854388-9
سردفتر: 
محمد رضا اشراقی
دفتریار: 
فاطمه آزاد