دفتر اسناد رسمی 13 قم

آدرس دفترخانه: 
میدان توحید جنب بانک کشاورززی
تلفن: 
38823543
سردفتر: 
قاسمعلی کاوندی
دفتریار: 
حسن یاری دوست