دفتر اسناد رسمی 14 قم

آدرس دفترخانه: 
بلوار امین کوچه شماره 24 پلاک 3
تلفن: 
32941584
سردفتر: 
عرفان مسعودی
دفتریار: 
سید علیرضا شریفی
شماره تماس سردفتر: 
09356166589
شماره تماس دفتریار: 
09100556036
تصویر سردفتر: 
تصویر دفتریار: