دفتر اسناد رسمی 14 قم

آدرس دفترخانه: 
بلوار امین کوچه شماره 24 پلاک 3
تلفن: 
32941584
سردفتر: 
عرفان مسعودی
دفتریار: 
سید علیرضا شریفی