دفتر اسناد رسمی 17 قم

آدرس دفترخانه: 
میدان مطهری جنب دبیرستان صدوق
تلفن: 
36601551
سردفتر: 
محمدرضا عابدین زاده
دفتریار: 
مهرداد عابدین زاده