دفتر اسناد رسمی 18 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان امام نبش خیابان یخچال
تلفن: 
36701032
سردفتر: 
محمد رمضانی
دفتریار: 
محمدرضا توحیدی