دفتر اسناد رسمی 19 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان امام روبروی دارایی
تلفن: 
36602338
سردفتر: 
سید سعید بهالدینی
دفتریار: 
امیرحسین جواهریان