دفتر اسناد رسمی 19 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان امام روبروی دارایی
تلفن: 
36602338
سردفتر: 
سید سعید بهالدینی
دفتریار: 
امیرحسین جواهریان
شماره تماس سردفتر: 
09122513893
شماره تماس دفتریار: 
09127486120
تصویر سردفتر: 
تصویر دفتریار: