دفتر اسناد رسمی 2 قم

آدرس دفترخانه: 
بلوار امین جنب بانک ملی طبقه ی بالای بانک شهر
تلفن: 
32617018
سردفتر: 
حمید نایینی
دفتریار: 
فرشید اشعری قمی
شماره تماس سردفتر: 
09122407973
شماره تماس دفتریار: 
09121513816
تصویر سردفتر: 
تصویر دفتریار: