دفتر اسناد رسمی 20 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان 20 متری شهید بهشتی
تلفن: 
36622345
سردفتر: 
سید مصطفی بیگی
دفتریار: 
سید مجتبی بیگی