دفتر اسناد رسمی 21 قم

آدرس دفترخانه: 
بلوار امین 20 متری گلستان انتهای کوچه شماره 3
تلفن: 
32932855
سردفتر: 
شهریار جهان بینی
دفتریار: 
ابوالفضل عبدالله