دفتر اسناد رسمی 35 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان توحید نبش توحید 22
تلفن: 
38816500
سردفتر: 
ناصر پیر محمدی
دفتریار: 
ابراهیم عباسی