دفتر اسناد رسمی 39 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان دورشهر کوچه 13
تلفن: 
37734617
سردفتر: 
رضا عثمانی
دفتریار: 
موید عثمانی