دفتر اسناد رسمی 41 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان امامزاده ابراهیم جنب شهرداری منطقه 2 و 6
تلفن: 
38903191
سردفتر: 
عباس نوروزی
دفتریار: 
رقیه نوروزی