دفتر اسناد رسمی 5 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان نواب بین کوچه 10 و 12
تلفن: 
36564488
سردفتر: 
سید حسین جاوید
دفتریار: 
سید محمد رضا جاوید