دفتر اسناد رسمی 5 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان نواب بین کوچه 10 و 12
تلفن: 
36564488
سردفتر: 
سید حسین جاوید
دفتریار: 
سید محمد رضا جاوید
شماره تماس سردفتر: 
09121513577
شماره تماس دفتریار: 
09127461027
تصویر سردفتر: 
تصویر دفتریار: