دفتر اسناد رسمی 59 قم

آدرس دفترخانه: 
میدان پلیس ابتدای 20 متری مهدیه
تلفن: 
37233387
سردفتر: 
محمد تقی عاطفی
دفتریار: 
سید حسن آذرنگ