دفتر اسناد رسمی 62 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان45 متری صدوق بین کوچه 18 و 20
تلفن: 
32902196
سردفتر: 
سید مصطفی فصاحت
دفتریار: 
مرضیه حبیبی