دفتر اسناد رسمی 64 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان امام زاده ابراهیم مقابل بانک قوامین
تلفن: 
38903524
سردفتر: 
علی اکبر رحمانی آزادفر
دفتریار: 
روح الله رحمانی آزادفر