دفتر اسناد رسمی 66 قم

آدرس دفترخانه: 
میدان مصلی جنب کوچه 34 به سمت حرم ساختمان ساحل
تلفن: 
37837583
سردفتر: 
سید امیر حسین موسوی
دفتریار: 
علی خبازیان