دفتر اسناد رسمی 68 قم

آدرس دفترخانه: 
قنوات خیابان ولیعصر نرسیده به کوچه شهید نمکشناس
تلفن: 
33223924
سردفتر: 
حسن مجدد
دفتریار: 
مهدی زینی وند