دفتر اسناد رسمی 70 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان توحید جنب دادگستری شهید قدوسی
تلفن: 
38800101
سردفتر: 
مصطفی صادقی
دفتریار: 
زهرا حاجی بابائی