دفتر اسناد رسمی 71 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان امام نبش کوچه شماره 37
تلفن: 
36608500
سردفتر: 
محمد غلامی زارج
دفتریار: 
محمود گایینی