دفتر اسناد رسمی 72 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان امام نبش کوچه شماره 27
تلفن: 
36621839
سردفتر: 
فاطمه تیرات
دفتریار: 
محمد احمدی فیروز جاهی