دفتر اسناد رسمی 8 قم

آدرس دفترخانه: 
خیابان کارگر نبش کوچه 6 جنب آژانس دوستی
تلفن: 
36623388
سردفتر: 
محمد اسماعیل شمس
دفتریار: 
محمود آزاد