دفتر اسناد رسمی 88 قم

آدرس دفترخانه: 
میدان جهاد بلوار 15 خرداد نبش کوچه شماره 3
تلفن: 
37700222
سردفتر: 
مرتضی برهانی
دفتریار: 
ریحانه نورحسن