دفتر اسناد رسمی 94 قم

آدرس دفترخانه: 
نیروگاه خیابان توحید روبروی اداره برق
تلفن: 
38839391
سردفتر: 
محمدرضا زرندی
دفتریار: 
فریبا اسلام پناه