ارسال فایل شماره حساب دفتریاران

با سلام خدمت دفتریاران محترم دفاتر استان قم 
با توجه به نامه 140185630000000753 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم تقاضا مند است فایل پیوستی را حداکثر تا تاریخ 1401/02/04 به ایمیل kanonqom@gmail.com ارسال فرمایید : 

تمامی تذکر زیر خوانده شود و عینا همانند راهنما عمل نمایید . 

تذکر :1- اسم فایل را پس از دانلود عوض نمایید و فقط بدون هیچ فاصله و حروف اضافه به شماره دفتر تغییر نامه دهید .

2- اطلاعات ایمیل ارسالی طبق نمونه با این توضیح که :
           * در قسمت مخاطب : kanonqom@gmail.com درج می شود .

           * در قسمت موضوع ایمیل :" نام و نام خانوادگی و شماره دفتر" درج شود . 

           * در قسمت متن ایمیل : "قایل به پیوست ارسال می شود ." درج می شود .

3- به تذکرات مندرج در فایل اکسل دقت نمایید . 

4- کد دفترخانه همان کد یونیک 5 رقمی است .

5- کد مالیاتی هم کد رهگیری ثبت نام کد اقتصادی جدید می باشد . (در صورتی که فراموش نموده اید از سایت سازمان امور مالیاتی می توانید بازیابی کنید  )

طبق تصویر زیر عمل نمایید : 

 

دانلود فایل اکسل برای تکمیل اطلاعات 

 

 

موضوع خبر: 
مربوط به واحد: