گزارش تصویری همایش تکریم جایگاه نهاد سردفتری اسناد رسمی استان قم(ششم دیماه 1396)