اجرای تبصره 3 ماده 15 آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1400/01/10

به اطلاع همکاران محترم سردفتر و دفتریار می رساند از آنجا که به موجب تبصره 3 ماده 15 آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران همکاران محترم می بایست در جهت اجرایی شدن آن نسبت به تطبیق تضمین خود با آیین نامه مذکور اقدام نمایند و همچنین به موجب نامه شماره 1400/24590 مورخ 1400/02/12 معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت و در جهت تسهیل این امر تضمین سردفتران و دفتریاران از یکیدیگر بلااشکال می باشد، مقرر است کلیه سردفتران و دفتریاران محترم نسبت به تنظیم و امضاء سند رسمی با متن پیشنهادی واحد حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران که ذیلا مشاهده می نمایند اقدام و آن را در اسرع وقت به واحد بازرسی اداره کل ثبت استان تحویل نمایند.

بسمه تعالی

"چون مقرر است در اجرای تبصره 3 ماده 15 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 10/1/1400 تضمین ابواب جمعی سردفتران و دفتریاران با آیین نامه مذکور تطبیق گردد حاضر گردید در این دفترخانه آقای ......  سردفتر/دفتریار اسناد رسمی شماره ..... قم و بعدالحضور اعلام داشت به موجب این سند رسمی و در اجرای ماده 15 آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1400/01/10 متعهد می شوم هرگونه خسارتی که در مدت تصدی اینجانب در سردفتری / دفتریاری اسناد رسمی به زیان دولت و اشخاص محرز گردد و یا چنانچه به پرداخت جریمه نقدی در دادگاه انتظامی محکوم گردم تا میزان مبلغ مندرج در ماده 15 آیین نامه مذکور بدون هیچ گونه عذری از مال خود تأمین نمایم.
اینجانب .... سردفتر/دفتریار اسناد رسمی شماره .... قم به عنوان ضامن سردفتر/ دفتریار با مشخصات ذکر شده با اطلاع کامل از تعهداتی که متعهد مذکور مطابق مدلول ماده 15 آیین نامه مذکور عهده دار گردیده به موجب این سند متضامنا متعهد پرداخت خسارت یا جریمه نقدی تا مبلغ مندرج د رماده مذکور را گردیده و متعهد و ملتزم می شوم به محض تعیین و اعلام خسارت توسط مراجع صالح و یا صدور حکم قطعی محکومیت به جریمه نقدی از دادگاه انتظامی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایم.مسؤویلیت متعهد و ضامن تضامنی است."

ضمنا با توجه به متن پیشنهادی، سند مذکور به جهت دریافت وجوه حق الثبت و حق التحریر غیرمالی محسوب می شود.

موضوع خبر: