نحوه محاسبه بدهی ثبتی ( با توجه به تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم )

جهت ایجاد وحدت رویه در پرداخت بدهی ثبتی املاک در جریان ثبت (با توجه به تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم) و با هماهنگی های صورت گرفته با اداره کل ثبت استان مقرر گردید همکاران محترم به شیوه زیر عمل نمایند:

1- مطابق بخشنامه جدید هیأت محترم  وزیران 27 درصد ارزش معاملاتی ملک (اعلامی از سوی اداره امور مالیاتی ) را بعنوان مبلغ سند در خلاصه معامله درج نموده و اصل مبلغ ارزش معاملاتی را بصورت توضیح اضافه نمایید .

2- مبلغ مذکور( 27 درصد ارزش معاملاتی ) را از مبلغ معافیت مندرج در استعلام ملک کسر نمایید.

3- در صورتی که ملک مورد معامله مشمول بدهی ثبتی شد، 20 درصد مبلغ سند باید بعنوان بدهی ثبتی واریز گردد. (* تذکر*:  بدهی ثبتی در مورد املاک اوقافی 0.5 درصد می باشد)
 

مثال :

مبلغ سند ( اعلامی اداره امور مالیاتی ) ملک : 100.000.000 ریال 

مبلغ معافیت مندرج در استعلام : 20.000.000 ریال

 نحوه تنظیم خلاصه معامله و واریز بدهی ثبتی :

مبلغ مندرج در خلاصه معامله : 

27.000.000 ریال ( معادل 27 درصد از ارزش معاملاتی اعلامی که مطابق تبصره سه ماده 64 قانون مالیات های مستقیم از طرف هیأت وزیران برای سال جاری اعلام گردیده است)

مبلغ مشمول بدهی ثبتی: ( میزان معافیت بدهی ثبتی مندرج در استعلام ثبت که در این مثال بیست میلیون ریال در نظر گرفته شده است)

7.000.000 = 20.000.000 - 27.000.000 

محاسبه بدهی ثبتی جهت واریز :
1.400.000 = 20% * 7.000.000 (برای املاک ملکی )

35.000 = 0.5% * 7.000.000 ( برای اعیانی احداثی در عرصه وقفی)

 

 

مستند قانونی :
تبصره۳ ماده 64 قانون مالیات های مستقیم ـ در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد.

موضوع خبر: 
مربوط به واحد: