رعایت پروتکل های بهداشتی توسط دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

دستور ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قضایی دادسرای عمومی و انقلاب قم مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی به دفاتر اسناد رسمی

دستور ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قضایی دادسرای عمومی و انقلاب قم مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی به دفاتر اسناد رسمی