نمونه اسناد بانک مسکن

 

 

قبل از تنظیم سند لطفا دستورالعمل استفاده از نمونه قراردادها را دانلود و مطالعه فرمایید :

مشخصات بانک مسکن را حتما باید طبق مشخصات ثبت شده وارد نمایید : => مشاهده کنید 

و توجه بفرمایید ماده الحاقی  با موضوعیت اقامتگاه مشتری به تمامی قرارداد های ذیل می بایست اضافه شود => دانلود کنید 

 

جدول یک - نمونه قراردادهاي رسمي

 
ردیف نوع سند کد فرم دانلود PDF دانلود WORD
1 تخصيص تسهيلات نمونه22/10 کلیک کنید کلیک کنید
2 رهني تسهيلات نمونه22/20 کلیک کنید کلیک کنید
3 رهني تسهيلات(در زمين استيجاري- موقوفه) نمونه22/21 کلیک کنید کلیک کنید
4 تعويض وثيقه سند رهني نمونه22/25 کلیک کنید  
5

مشاركت مدني با اشخاص حقيقي/حقوقي )

جدید 1401

براي احداث مجتمع مسكوني/ واحد مسكوني انفرادي- در زمين ملكي

نمونه22/31 کلیک کنید کلیک کنید
6

مشاركت مدني با اشخاص حقيقي/حقوقي

براي احداث مجتمع مسكوني/ واحد مسكوني انفرادي- در زمين واگذاری

نمونه22/32  کلیک کنید  
7

مشاركت مدني با اشخاص حقيقي/حقوقي

براي احداث مجتمع مسكوني/ واحد مسكوني انفرادي- در زمين استيجاري موقوفه

نمونه22/33 کلیک کنید  
8

قرارداد مشاركت مدني (واقعي) با اشخاص حقيقي/حقوقي

براي احداث مجتمع مسكوني/واحد مسكوني انفرادي  در زمين ملكي 

نمونه22/35 کلیک کنید  
9

قرارداد مشاركت مدني (واقعي)  با اشخاص حقيقي/حقوقي

براي احداث مجتمع مسكوني/واحد مسكوني انفرادي  در زمين واگذاری

نمونه22/36 کلیک کنید  
10

قرارداد مشاركت مدني (واقعي)  با اشخاص حقيقي/حقوقي

براي احداث مجتمع مسكوني/واحد مسكوني انفرادي  در زمين استيجاري موقوفه

نمونه22/37 کلیک کنید  
11

متمم سند مشاركت مدني (واقعي)

براي احداث واحد مسكوني

نمونه22/38  کلیک کنید  
12 متمم سند مشاركت مدني– تمديد مدت نمونه22/39 کلیک کنید  
13 متمم سند مشاركت مدني- افزايش مبلغ نمونه22/47 کلیک کنید  
14 اجاره بشرط تمليك – واحد مسكوني نمونه22/51 کلیک کنید  

 

جدول دو- نمونه قراردادهاي ویژه کارکنان بانک

ردیف نوع سند کد فرم دانلود
1 قرارداد پرداخت تسهيلات قرض الحسنه نمونه 105  کلیک کنید
2 متمم قرارداد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه نمونه 106 کلیک کنید
3 رهني تسهيلات نمونه 110 کلیک کنید
4

متمم سند رهني

پرداخت مابه التفاوت تسهيلات همزمان با تعويض وثيقه

نمونه 111 کلیک کنید
5

رهن مشترك تسهيلات فروش اقساطي مسكن

ويژه زوجين شاغل در بانكها

نمونه 115 کلیک کنید
6

مشاركت مدني

براي احداث واحد مسكوني انفرادي - در زمين ملكي

نمونه 120 کلیک کنید

 

جدول سه - نمونه قراردادهاي مربوط به مسکن مهر

ردیف نوع سند کد فرم دانلود
1 دستور العمل   کلیک کنید
2 رهني تسهيلات 22/20-1 کلیک کنید
3

فروش اقساطي مسكن ناشي از مشارکت مدني

ويژه زمين ملكي فاقد سابقه ثبتي - باتضمين شخص ثالث

22/19 کلیک کنید
4

مشاركت مدني براي آماده سازي اراضي و ايجاد تاسيسات زيربنايي

ويژه زمينهاي ملكي

22/41-1 کلیک کنید
5

مشاركت مدني براي احداث واحد مسكوني

ويژه زمينهاي ملكي

22/41-2 کلیک کنید
6

مشاركت مدني براي آماده سازي اراضي و ايجاد تاسيسات زيربنايي

ويژه زمينهاي واگذاري اجاره طويل المدت

22/42-1 کلیک کنید
7

مشاركت مدني براي احداث واحد مسكوني

ويژه زمينهاي واگذاري اجاره طويل المدت

22/42-2 کلیک کنید
8

مشاركت مدني براي آماده سازي اراضي و ايجاد تاسيسات زيربنايي

ويژه زمينهاي استيجاري موقوفه

22/43-1 کلیک کنید
9

مشاركت مدني براي احداث واحد مسكوني

ويژه زمينهاي استيجاري موقوفه

22/43-2 کلیک کنید
10

مشاركت مدني براي آماده سازي زمين و احداث واحد مسكوني

باتضمين شخص ثالث- ويژه زمين ملكي فاقد سابقه ثبتي

22/44 کلیک کنید
11

ماده الحاقي

به قراردادهاي تسهيلاتي مشاركت مدني"طرح مسكن مهر" با مبلغ 500.000.000 ریال و بالاتر

  کلیک کنید
12

متمم مشاركت مدني (افزايش مبلغ)-براي احداث واحد مسكوني

باتضمين شخص ثالث - ويژه زمين ملكي فاقد سابقه ثبتي

  کلیک کنید
13

قرارداد متمم مشاركت مدني– تمديد مدت

براي احداث واحد مسكوني

  کلیک کنید
14 متمم مشاركت مدني (ضم وثیقه) - براي احداث واحد مسكوني   کلیک کنید

 

 

 

 

 

موضوع محتوا: