آرشیو موضوعی: خلاصه معاملات وسایل نقلیه موتوری، خلاصه معاملات اموال غیرمنقول، ماده 185 قانون مالیات های مستقیم، تبصره یک ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده