آرشیو موضوعی: کارگاه آموزشی ؛ بررسی تکالیف و وظایف دفاتر اسناد رسمی در قوانین و مقررات مالیاتی؛ کانون سردفتران ودفتریاران استان قم