ارزش معاملاتی املاک

ردیف عنوان دانلود
1 ارزش معاملاتی املاک استان قم سال 1396   (جهت اجراء در سال 1397) مصوبه کمیسیون تقویم املاک کلیک کنید
2 ارزش معاملاتی املاک استان قم سال 1397   (جهت اجراء در سال 1398) مصوبه کمیسیون تقویم املاک کلیک کنید
3 ارزش معاملاتی املاک استان قم سال 1398   (جهت اجراء در سال 1399) مصوبه کمیسیون تقویم املاک کلیک کنید
4 ارزش معاملاتی املاک استان قم سال 1399 (جهت اجراء در سال 1400) مصوبه کمیسیون تقویم املاک کلیک کنید

 

موضوع محتوا: 
مربوط به واحد: