نمونه اسناد بانک توسعه تعاون

نمونه قرارداد های رسمی   
ردیف نوع سندعنوان فرم دانلود PDF دانلود WORD
1 قرارداد رهني تخصيص تسهيلات بانكي و پشتوانه تعهدات (اموال غيرمنقول) کلیک کنید کلیک کنید
2 قرارداد متمم رهنی کلیک کنید  
3 قرارداد رهني تخصيص تسهيلات بانكي و پشتوانه تعهدات (اموال منقول) کلیک کنید